HOTĂRÂRE
Nr. 164 din 22 octombrie 2013
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare
a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 12850/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ prin care se propune aprobarea unui nou regulament de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.850/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. “c” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Conducerile compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Neamţ vor lua măsuri pentru reactualizarea, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a fişei posturilor.
Art.3: În mod corespunzător, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 174/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat, Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE,
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Daniela SOROCEANU