ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 164  din  7 octombrie 2014

privind aprobarea Bugetului împrumuturilor interne pentru anul 2014

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.13402/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13402/2014 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană, Hotărârea nr. 3686/2014 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi „b şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Bugetul împrumuturilor interne al Judeţului Neamţ pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) În mod corespunzător, anexa la prezenta hotărâre completează Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completări ulterioare, devenind anexa nr.5.

(2) Se modifică anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completări ulterioare, în sensul majorării cu suma de 7.500 mii lei, având ca sursă de finanţare credite bancare interne, la Capitolul bugetar 74.02. „Protecţia Mediului”, pct.A „Lucrări în continuare” – proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ”.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia generală de dezvoltare judeţeană vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

                      

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 164.PDF