ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 164 din 14 august 2015

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 212/2014 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2015

 

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;

Examinând expunerea de motive nr. 13.362/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 4960/2015 a Camerei Agricole Judeţene Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 13.362/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează anexa nr. 17 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 212/2014 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2015, prin introducerea unui tarif perceput pentru organizarea de cursuri de formare profesională pentru beneficiarii Măsurii 141-„Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenţă” din cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, aceasta urmând să aibă conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe şi Camera Agricolă Judeţeană Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 164.PDF