ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                               

HOTĂRÂRE

Nr.165 din 30.09.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Culturală Star Piatra-Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 11.599/2011 a domnului Aldo Pellegrini, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor Asociaţiei Culturale Star Piatra-Neamţ nr. 17 şi 22/2011;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.599/2011 al Direcţiei juridice şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Culturală Star Piatra-Neamţ, în vederea organizării Festivalului Internaţional de Muzică pentru Copii ”Volare”, ediţia a II-a.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Culturală Star Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (3) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii de interes public judeţean prevăzută la alin.1, în cuantum de 5.000 lei.

 Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                               

                                                                                               

           

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                      Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR