HOTĂRÂRE
Nr.165 din 22.10.2013
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara URBTRANS, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 12.330/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Dan Manoliu;
Văzând raportul de specialitate nr. 12.330/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 13, art. 92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se desemnează domnul Daniel Vasiliu-Moise ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.87/2012 şi se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.108/2007.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

JR/IM/IM
10.10.2013
1 ex
Dos.I/C/1