ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 165 din  7 octombrie 2014

privind prelungirea perioadei de dare în administrare a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.032/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. I/3.062/2014 a Serviciului de Protecţie şi Pază;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.032/2014 al Direcţiei generale buget finanţe si al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.133/2009 privind darea în administrare a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.”c”, alin. (4) lit. „a”, ale art. 97 precum şi ale art. 123 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei de dare în administrare, stabilită conform art. 1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.133/2009 privind darea în administrare a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.175/2012, către Serviciul de Protecţie şi Pază, a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ, cu destinaţia de birou al ofiţerului teritorial.

          Art.2: Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia juridică, relaţii internaţionale vor lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la Protocolul nr.14.082/2009/N184/2010 încheiat între Consiliul Judeţean Neamţ şi Serviciul de Protecţie şi Pază.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU