ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 165 din 14 august 2015

privind reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamţ

 

 

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, şi ale Hotărârii de Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

Examinând expunerea de motive nr. 12.350/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.350/2015 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, avizul nr.15.431/ANPD/2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se reorganizează Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamţ, în următoarea componenţă:

Preşedinte – Eugen-Leonard Chiriţescu, medic specialist medicină de familie;

Membri: – Carmen Dumitreasa, medic specialist medicină de familie, reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ;

                – Daniel Humă, reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;

                – Manuela Linu, psiholog;

                – Eugen-Daniel Manea, asistent social.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU