ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                            

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea acordului pentru închirierea unui spaţiu din domeniul public al Judeţului Neamţ

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind  administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 14.064/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 15.423/2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.064/2016 al Direcţei de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, Hotărârea nr. 165/2015 a Comitetului Director, respectiv Hotărârea nr. 22/2015 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (4) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, a unui spaţiu în suprafaţă de 1,00 m.p., proprietate a Judeţului Neamţ, situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ (Pavilion chirurgical, parter – hol de acces), pentru o perioadă de 5 ani, în scopul amplasării unui bancomat.

(2) Datele de identificare ale spaţiului de la alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Acordul prevăzut de art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiului, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: (1) Pragul minim al chiriei, de începere a licitaţiei, va fi stabilit de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

 

 

 

(2) Din sumele obţinute cu titlu de chirie, o cotă de 30% va fi reţinută de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, restul de 70% urmând a fi virată Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.4: Direcţia Generală Buget Finanţe şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.165

Din 28 iulie2016