ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 166 din 30.09.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Piatra-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 11.736/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 37.532/2011 a Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.736/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Piatra-Neamţ, în vederea realizării proiectului de interes judeţean ”Dezvoltarea Infrastructurii Turistice pe Masivul Cozla, Municipiul Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ”.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (3) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ în sumă de 500.000 lei.

 Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

           

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                            Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR