HOTĂRÂRE
Nr. 166 din 4.12.2012
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2013

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 62 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 14.849/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2.006/2012 a Direcţiei pentru Agricultură Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 14.849/2012 al Direcţiei generale buget- finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei care se achită în natură, valabile pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Neamţ, precum şi celorlalte persoane şi autorităţi interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU