HOTĂRÂRE
Nr.166 din 22.10.2013
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale ;
Examinând expunerea de motive nr. 12.501/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 12.501/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se desemnează domnul Dan-Vasile Constantin ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, constituită la nivelul judeţului Neamţ.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 25/2012 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU