ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr.  166  din 10 octombrie 2014

privind repartizarea influenţelor asupra unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ- teritoriale, pentru anul 2014

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;

Examinând expunerea de motive nr. 13644/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 36408 și 37735/2014 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă repartizarea influenţelor asupra sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată (20%) pe unităţi administrativ- teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Se aprobă repartizarea influenţelor asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit (20%), pe unităţi administrativ- teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Se aprobă repartizarea influenţelor asupra sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pe unităţi administrativ- teritoriale, pentru drumurile judeţene şi comunale, pentru anul 2014, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 8/2014 privind repartizarea unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ- teritoriale, pentru anul 2014, precum şi estimările pentru anii 2015-2017.

Art.5: (1) Direcţia generală buget- finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 166.PDF