ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 166 din 14 august 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii

violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului

 

 

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii şi ale Hotărârii Guvernului nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Examinând expunerea de motive nr.13.276/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 31.310/2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.13.276/2015 al Direcţiei Juridiceţi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

           În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5),  lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în cadrul acesteia a reprezentantului Inspectoratului şcolar al Judeţului Neamţ, domnul Eugen Vasiliu-Dinu, cu doamna Ionela Meda Ştirbu, inspector şcolar învăţământ special.

         Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU