ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                          CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea transmiterii unui imobil – teren în suprafaţă de 8.579 mp din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Justiţiei

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.724/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 20/8215SSC/2016 a Secretariatului General al Guvernului şi nr. 4/17966/2016 a Ministerului Justiţiei;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.724/2016 al Direcţiei de management, Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă transmiterea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Justiţiei, cu destinaţia ”Teren Tribunalul Neamţ”, a unui imobil – teren în suprafaţă de 8.579 mp, având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotătâre.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.99/2007 privind darea în administrare a unui teren din patrimoniul judeţului Neamţ se abrogă.

Art.3: Direcţia de management şi Direcţia generală buget finanţe vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                       Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.166

Din 28 iulie 2016