ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 167 din 30.09.2011

privind aprobarea cumpărării unor imobile situate în localitatea Bălţăteşti, judeţul Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6.168/2011 a domnilor Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Procesului verbal comun privind rezultatul negocierii preţului de cumpărare a unor imobile situate în localitatea Bălţăteşti întocmit de Comisia de negociere desemnată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 70/2011 şi comisia buget, dezvoltare economico- socială şi administrarea patrimoniului judeţului;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.168/2011 al Direcţiei generale buget- finanţe, al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei juridice, raportul de evaluare nr. 307/2011 întocmit de Societatea Comercială Expert Eval S.R.L., precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă cumpărarea de către Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, a unor bunuri imobile situate în incinta Staţiunii Bălţăteşti din localitatea Bălţăteşti, judeţul Neamţ, proprietatea doamnei Daniela Cohen, pentru echivalentul în lei al sumei de 30.000 euro, la cursul Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.

(2) Datele de identificare ale bunurilor imobile de la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Plata preţului aprobat conform alin.1 se va face într-o singură tranşă, până la data de 31 octombrie 2011, sub condiţia perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.3: Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ va desemna, prin dispoziţie, persoana care va reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ la notar în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile de la art. 1.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 Contrasemnează:

                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR