HOTĂRÂRE
Nr. 167 din 4.12.2012
privind aprobarea reactualizării unei documentaţii tehnico-economice aferente unui obiectiv de investiţii de interes judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 14953/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 14953/2012 Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice (studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Amenajare bloc operator etaj II în Centrul Medical – S.C. Nefromed Dialysis Centers SRL şi construire pasarelă de legătură cu Spitalul Judeţean de Urgenţă”, în valoare totală de 31.920.000 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 10.730.000 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU