HOTĂRÂRE
Nr. 167 din 22.10.2013
pentru modificarea unor state de funcţii

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.252/2011, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar şi ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008;
Examinând expunerea de motive nr. 12.879/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 22.395/2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, nr.686/2013 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” şi nr.1.122/2013 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.879/2013 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 124/2013- anexa nr. 1b), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
1) transformarea postului contractual de muncitor calificat, studii generale, treapta profesională I, din cadrul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial al Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale, Secretariat, Editarea Monitorului Oficial din cadrul Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, poz. nr.16 în referent, studii medii, treapta profesională IA;
2) transformarea postului contractual de muncitor calificat, studii generale, treapta profesională II, din cadrul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial al Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale, Secretariat, Editarea Monitorului Oficial din cadrul Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, poz. nr.17 în referent, studii medii, treapta profesională I;
3) transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget al Direcţiei Generale Buget Finanţe, poz. nr.95 în inspector, clasa I, grad profesional debutant;
4) transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Venituri Bugetare, Analiză-Sinteză şi Recuperare Creanţe al Direcţiei Generale Buget Finanţe, poz. nr.119 în consilier, clasa I, grad profesional principal;
5) transformarea nivelului studiilor aferente funcţiei de Şef Serviciu Administrativ, poz. nr.137 din studii medii în studii superioare;
6) transformarea postului contractual de inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II, din cadrul Biroului Achiziţii Publice, poz. nr.161 în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.124/2013- anexa nr. 3b), astfel:
1) transformarea postului de gestionar custode, studii medii, treapta I, poz. nr. 33, în gestionar custode, studii medii, treapta II;
2) transformarea postului de referent, studii medii, treapta I, poz. nr. 88, în referent, studii medii, treapta II.

Art.3: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.124/2013- anexa nr. 7b, după cum urmează:
1) transformarea a două posturi de asistent medical, studii postliceale, poz. nr.31, din cadrul Secţiei Medicină Internă, nr.crt.VII, şi poz nr. 56 din cadrul Secţiei Anestezie, Terapie Intensivă, nr.crt. XXI, în asistent medical principal, studii postliceale;
2) transformarea postului de economist, studii superioare, grad II din cadrul Serviciului de Management al Calităţii Serviciilor Medicale şi Tehnologia Informaţiei, nr.crt. II.2, poz. nr.5, în operator, sudii medii, treapta I şi mutarea acestuia la Biroul de Tehnologia Informaţiei, nr.crt.II.2.1 din cadrul aceluiaşi serviciu;
3) transformarea postului de asistent social, studii superioare poz. nr.3 din cadrul Centrului de Sănătate Mintală(CSM)-adulţi şi copii, nr.crt.XXIV, în asistent social principal, studii superioare.

Art.4: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.125/2013- anexa nr. 1b), astfel:
1) transformarea postului de expert(dansuri populare), studii superioare, gradul profesional II, poz. nr. 12, în expert(dansuri populare), studii superioare, grad profesional I;
2) transformarea postului de inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II, poz. nr. 26, în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I.

Art.5: Modificările prevăzute la art.1-4 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.
Art.6: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2013.
Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU
JR/IM/IM
16.10.2013
1 ex
Dos.I/C/1