ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 167  din  10 octombrie  2014

privind modificarea unor hotărâri

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 13.926/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.16.688/2014 a Primăriei Municipiului Roman;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 161/2011 privind aprobarea unui acord de asociere cu Municipiul Roman, în sensul suplimentării cu 894.000 lei a sumei ce reprezintă contribuţia Judeţului Neamţ în vederea realizării obiectului asocierii.

Art.2: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 50/2014 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unui proiect de interes public, în sensul suplimentării cu 156.000 lei a sumei ce reprezintă contribuţia Judeţului Neamţ în vederea realizării obiectului asocierii.

Art.3: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actelor adiţionale la acordurile de asociere nr. 11.832/19.414/2011, respectiv nr. 4.746/6.488/2014.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU