ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 167 din 14 august 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 97/2013 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului „Meşter turistic – integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local  – alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”

 

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

         Examinând expunerea de motive nr. 13.295/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 1095 şi 1104/2015 ale Asociaţiei PartNET-Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.295/2015 al Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul art. 91 alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă modificarea art. 4 din acordul de parteneriat anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 97/2013, acord încheiat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum -CENTROCOOP, Asociaţia de promovare a dezvoltării regionale şi integrării sociale, Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V-Germania,  în vederea realizării proiectului ”Meşter turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”, în sensul prelungirii duratei acordului de parteneriat cu 3 luni, respectiv de la 18 la 21 de luni.

Art.2: Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, domnul Constantin Iacoban, în calitate de reprezentant legal, pentru semnarea actului adiţional la acordul de parteneriat.

Art.3: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU