ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 22/2016 privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Judeţean Neamţ participă sau pe care le organizează în anul 2016

 

                  Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.14.407/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.407/2016 al Direcţiei Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct.4, 5 şi 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea poz. 3 a anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 22/2016 privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Judeţean Neamţ participă sau pe care le organizează în anul 2016, în sensul suplimentării bugetului alocat Festivalului Muntelui Ceahlău, ediţia a 43-a, cu suma de 30.000 lei .

Art.2: Direcţia Generală Buget Finanţe şi Direcţia Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

     

                                               

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                              Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.167

Din 28 iulie 2016