HOTĂRÂRE
Nr. 168 din 4.12.2012
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare
a Consiliului Judeţean Neamţ

Consiliul judetean Neamt;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
Examinând expunerea de motive nr. 12.843/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;
Văzând raportul de specialitate nr. 12.843/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 87/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Neamţ.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU