HOTĂRÂRE
Nr. 168 din 22 octombrie 2013
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Comisia judeţeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 10637/2013 a domnului Ioan Spiridonescu, consilier judeţean, întocmită în baza adresei nr. 2881/2013 a Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale a Judeţului Neamţ- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 10637/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.a, pct.2, precum şi ale art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează doamna Daniela Soroceanu în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale a Judeţului Neamţ.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU