HOTĂRÂRE

Nr.169 din 27.10.2011

 

privind validarea unui mandat

de consilier judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 11.333/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 470/2011 a Organizaţiei Judeţene Neamţ a Partidului Democrat Liberal;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.333/2011 al Direcţiei juridice, precum şi procesul verbal nr. 12.999/2011 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art.892 alin. (3) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Nicolae-Ciprian ENACHE.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                   Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR