HOTĂRÂRE
Nr.169 din 4.12.2012
privind prelungirea numirii temporare a directorului Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
Examinând expunerea de motive nr. 14.945/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 14.945/2012 al Biroului Resurse Umane, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.e) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă prelungirea numirii temporare a domnului Cătălin Gavrilescu în funcţia de conducere de director al Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, până la numirea, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Neamţ, a candidatului ce va fi declarat admis la concursul organizat în acest scop.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU