HOTĂRÂRE

Nr.169 din 22.10.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 12.650/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Tudorel Radu, consilier judeţean;
Văzând raportul de specialitate nr. 12.650/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, demisia domnului Vasile Nica, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se ia act de demisia domnilor Tudorel Radu și Vasile Nica din calitatea de reprezentanți ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale NEAMŢ TURISM S.A..
(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU
JR.IM/IM
10.10.2013
1 ex
Dos.I/C/1