ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 169 din  10 octombrie 2014

pentru luarea unor măsuri cu privire la bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2014

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.13927/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor Primăriei municipiului Piatra-Neamţ nr. 39045 și 39211/2014, a Procesului verbal de intervenţie nr. 343/2014 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „PETRODAVA” al Judeţului Neamţ privitor la incendiul survenit la Piața Centrală din municipiul Piatra-Neamț precum și a Procesului verbal nr. 146/2013 al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în municipiul Piatra-Neamț din data de 24.06.2013;

Luând act de dezbaterile și amendamentele din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acordarea sumei de 1.500.000 lei Municipiului Piatra Neamţ, după cum urmează:

                           700.000 lei pentru începerea lucrărilor de construire a Pieţei Centrale;

                           800.000 lei pentru prevenirea calamităţilor naturale (alunecări de teren) – Lucrări de corectare torenţi pe pârâul Bolovoaia şi sistem de colectare a apelor în zona care leagă tronsonul Bolovoaia – Turcului (rigolă cu scurgere în pâraiele Bolovoaia şi Turcului pentru partea drum spre biserică),

sumă ce se utilizează prin diminuarea fondului de rezervă bugetară şi majorarea titlului 51 „Transferuri interne”, art. 51.01 „Transferuri curente”, al. 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate” în cadrul capitolului bugetar 54.02 „Alte servicii publice generale” – secţiunea de funcţionare.

Art.2: Se modifică bugetul Judeţului Neamţ astfel:

a.                        se diminuează capitolul bugetar 54.02 „Alte servicii publice generale”- Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, Secţiunea de funcţionare, cu suma de 1.500.000 lei;

b.                        se majorează capitolul bugetar 66.02 „Sănătate”, subcapitolul 66.02.06 „Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi”, paragraful 66.02.06.01 „Spitale generale”, titlul 55 „Alte transferuri”, art.55.01 „Transferuri interne”, al. 55.01.13 „Programe de dezvoltare”, Secţiunea de dezvoltare, cu suma de 606.000 lei;

c.                        se majorează capitolul bugetar 67.02. „Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei”, titlul 55 „Alte transferuri”, art.55.01 „Transferuri interne”, al.55.01.13 „Programe de dezvoltare”, Secţiunea de dezvoltare, cu suma 894.000 lei.

Art.3: Anexa nr. 1 – Bugetul local al Judeţului Neamţ la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare se majorează cu suma de 4.950 mii lei, astfel:

– la partea de venituri, secţiunea de funcţionare, la pct. A4 „Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii”, capitolul 11.02 „Sume defalcate din TVA”, subcapitolul 11.02.05 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri”;

– la partea de cheltuieli, secţiunea de dezvoltare, la capitolul bugetar 84.02 „Transporturi”, subcapitolul 84.02.03 „Transport rutier”, paragraful 84.02.06.01 „Drumuri şi poduri”, cheltuieli de capital, titlul 71 „Active nefinanciare”, art. 71.01 „Active fixe”, al. 71.01.01 „Construcţii”.

Concomitent, Anexa nr. 3 –  Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2014, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare se majorează cu suma de 4.950 mii lei, la capitolul bugetar 84.02 „Transporturi”, pct. A „Lucrări în continuare” la următoarele poziţii:

 

Denumire lucrare

Buget 2014 iniţial (inclusiv OUG 28/2013)

Influenţe

Buget 2014 rectificat

A.

Lucrări în continuare – TOTAL

7.822

4.950

12.772

 

1. Consolidare DJ 158 Buhuşi – Moldoveni – Secuieni, km 5+200-16+000

500

600

1.100

 

2. Modernizare DJ 127A  lim. Jud. Harghita -Bicazu Ardelean ,km 10+400-16+563

215

500

715

 

3. Reabilitare DJ 207C Ion Creangă – Valea Ursului, km 14+000-17+000

100

 

100

 

4. Modernizare DJ 157A Dulcesti – Talpa, km 0+000-12+000

600

 

600

 

5. Modernizare DJ 155B Bodesti-Urecheni-Draganesti,km 39+400-45+400

1.000

 

1.000

 

6. Modernizare DJ 155I Targu Neamt-Tupilaţi-Bargauani-Romani-Silistea, km 28+871-31+000

400

 

400

 

7. Modernizare DJ 159B Izvoare-Bahna, km 0+000-2+942

600

 

600

 

8. Modernizare DJ 156C Tazlău – Casa de Copii, km 2+335-5+426

865

400

1.265

 

9. Modernizare DJ 207A Roman – Bara – Nistria, km 17+824-20+500

330

400

730

 

10. Consolidare DJ 157 Horia-Margineni-P. Neamt km 17+300-25+000

450

500

950

 

11. Modernizare DJ 157J Podoleni-Negritesti km 3+400-12+446

706

 

706

 

12.Modernizare DJ 157A Dulcesti-Talpa km 12+000-19+960

656

 

656

 

13. Modernizare DJ 157H Girov-Dochia km 2+800-9+000

250

450

700

 

14. Modernizare DJ 155G Bodesti – Cîrligi, km 7+400 – 13+600

400

400

800

 

15. Modernizare DJ 155I Tg. Neamţ – Tupilaţi – Bîrgăoani – Români – Siliştea, km 36+500 – 39+703

280

 

280

 

16. Modernizare DJ 155L Ghindăoani – Grumăzeşti, km 0+000 – 8+595

150

450

600

 

17. Modernizare DJ 155B Bodeşti – Urecheni, km 0+000 – 6+000

320

350

670

 

18. Modernizare DJ 155B Bodeşti – Urecheni – Drăgăneşti, km 9+500-11+500, 17+000-19+250

0

900

900

 

Art.4:  În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU