ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 169 din 14 august 2015

privind modificarea şi rectificarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019

 

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.639/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr. 13.639/2015 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.”d”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea şi rectificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.10/2013 – Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană va lua măsurile necesare republicării Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 10/2013, conform modificărilor şi rectificărilor aprobate prin prezenta hotărâre, precum şi pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

(2) Serviciul relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial al judeţului, precum şi pe site-ul instituţiei.

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 169.PDF