HOTĂRÂRE

Nr. 17 din 22.01.2010

 

privind aprobarea, de principiu, a asocierii Județului Neamț cu Comuna Bicaz-Chei, în vederea realizării obiectivului de investiţii ”Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona Cheile Bicazului”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.357/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate comun nr.357/2010 al Direcției juridice și al Direcției tehnice, Hotarârea nr.62/2009 a Consiliului Local al Comunei Bicaz-Chei, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.6, lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă, de principiu, asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Comuna Bicaz-Chei, prin Consiliul Local al Comunei Bicaz-Chei, în vederea realizării obiectivului de investiţii ”Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona Cheile Bicazului”.

            Art.2: Direcţia tehnicăşi Structura Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor lua măsurile necesare în vederea întocmirii documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţii de la art.1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

                    Vasile PRUTEANU                    

                                

                                     

            CONTRASEMNEAZĂ

            SECRETARUL JUDEŢULUI

            Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR