JUDEŢUL NEAMŢ

                         CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 17 din 10.02.2011

privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii

”Depozit deşeuri nepericuloase Girov”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ghidului solicitantului aferent POS Mediu, Axa Prioritară 2- ”Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Intervenţie I ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor”;

Examinând expunerea de motive nr. 1.029/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.029/2011 al Direcţiei Generale Programe şi Dezvoltare Rurală şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţii ”Depozit deşeuri nepericuloase Girov”, din cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

     Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR