HOTĂRÂRE

Nr. 17 din 24.02.2012

privind aprobarea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 1.611/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor Asociaţiei Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate- SASTIPEN nr. PMS 1192 şi 1255/2012;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.611/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă protocolul de colaborare dintre Consiliul Judeţean Neamţ şi Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate- SASTIPEN, în vederea implementării proiectului ”Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea protocolului de colaborare.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 Contrasemnează:                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                          Cristina MITITELU