HOTĂRÂRE
Nr.    17 din  1.02.2013

privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.101, alin. 1 şi 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15-17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 168/2012;
Examinând expunerea de motive nr. 858/2013 a unui grup de 16 consilieri judeţeni;
Văzând raportul de specialitate nr. 858/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum şi rezultatul votului secret pentru alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ consemnat în procesul verbal nr.1267 din 01.02.2013 al Comisiei de validare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1: Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ domnul Gabriel-Lucian VIŞAN.
Art. 2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Emilia ARCAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU