ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 17 din 12 februarie 2014

privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Precizărilor nr. 354880/2013 ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ale adreselor Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ nr. 21.281/2013, 22.166/2013, 1.084/2014 şi 2.565/2014;

Examinând expunerea de motive nr. 256/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 256/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2014, conform anexei nr.1.

            Art.2: Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2014, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2014, conform anexei nr. 4.

Art.5: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2013, după cum urmează:

         7.500 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

         1.800 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare.

            Art.6: Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.7: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                

Contrasemnează

 SECRETARUL JUDEŢULUI 

 Daniela SOROCEANU