ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                          

HOTĂRÂRE

Nr. 17  din 29 ianuarie 2015

 

privind preluarea unor bunuri în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.964/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 964/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.9 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, până la finalizarea implementării proiectelor, a imobilelor cu datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia Generală Buget Finanţe, precum şi Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

                                                       Constantin IACOBAN

 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Daniela SOROCEANU