ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 17 din 28 ianuarie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.9/2010 privind aprobarea proiectului de interes judeţean „Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007 – 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Instrucțiunii nr. 20.080/2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu;

Examinând expunerea de motive nr. 875/2016 a doamnei Emilia Arcan, președinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 875/2016 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispozițiilor art. 91, alin. (5), lit. ”a”, pct.9 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1: (1)Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț pe anul 2016 a sumei de 63.000 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor devenite neeligibile în proiectul cu titlul “Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi”, ca urmare a nefinalizării acestuia până la data de 31.12.2015.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.9/2010 privind aprobarea proiectului de interes judeţean „Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Art.2: Direcția proiecte și programe de dezvoltare judeţeană şi Direcţia generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU