HOTĂRÂRE

Nr.170 din 27.10.2011

pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea nr. 4/2007 şi ale Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.11.911/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

     Văzând raportul de specialitate nr. 11.911/2011 al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit. ”d”, art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

       Art.1: Se modifică anexa nr. 1- ”Comisia de buget, dezvoltare economico-socială şi administrarea patrimoniului judeţului” la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 71/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Mihai Chebac cu domnul Nicolae-Ciprian Enache.

       Art.2:(1) Se modifică anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 80/2008 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Mihai Chebac cu domnul Nicolae-Ciprian Enache pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO S.A. Neamţ.

(2) Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea contractului de reprezentare în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3:Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.92/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, în sensul înlocuirii domnului Mihai Chebac cu domnul Nicolae-Ciprian Enache ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetului director al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni.

Art.4: Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 93/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean, în sensul înlocuirii domnului Mihai Chebac cu domnul Nicolae-Ciprian Enache în cadrul Consiliului de Administraţie al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi  prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR