HOTĂRÂRE
Nr.170 din 22 octombrie 2013
privind constituirea comisiei paritare din domeniul serviciilor de transport rutier public de persoane, prin curse regulate pe traseele din judeţul Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.12951/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 12951/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, Decizia nr. 10/2013 a Autorităţii Rutiere Române- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. d, şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se constituie Comisia paritară constituită în domeniul serviciilor de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pe traseele judeţului Neamţ, în următoarea componenţă:
– Tudorel RADU, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;
– Dumitru ACATRINEI, reprezentantul Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Neamţ.
(2) În caz de imposibilitate de exercitare a atribuţiilor, reprezentanţii desemnaţi potrivit alin. 1 vor fi supliniţi de următoarele persoane:
– Constantin IACOBAN, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;
– Nicoleta –Elena COZMA, reprezentantul Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Neamţ.
(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în mod corespunzător, se abrogă prevederile Hotărârii nr. 31/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei paritare pentru transportul public judeţean prin curse regulate.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU
JR./C.Mititelu
17.10.2013
1 ex
Dos.I/C/1