ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 170 din 14 august 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unei acţiuni de

interes public judeţean

 

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 12.543/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.12.295 şi 19.389/2015 ale primarului Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.543/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Pe data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.29/2015 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean.

Art.2: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea finalizării lucrărilor de reabilitare termoenergetică la corpul principal al Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, respectiv la tronsoanele A, B şi C.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de interes public prevăzută la alin.(1), în cuantum de 300.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.4:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 170.PDF