HOTĂRÂRE

Nr. 171 din 27.10.2011

privind numirea preşedintelui comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager din spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr. 293/2010;

Examinând expunerea de motive nr. 12.599/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.599/2011 al Biroului Resurse Umane, Hotărârea nr. 12/2011 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, precum şi raportul de avizare al comisiei pentruadministraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Valerică Frăţilă, în calitate de preşedinte al comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

Art.2: Se desemnează domnul Mircea Pintilie, în calitate de preşedinte al comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

  Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR