HOTĂRÂRE
Nr.171 din 4.12.2012
privind prelungirea acordului de asociere cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 14.485/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.95/2012 a Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.485/2012 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.2, alin.(6), lit.a şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 49/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 31.12.2013, cu menţinerea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Neamţ în cuantum de 10.000 lei/lună.
Art.2: Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile necesare în vederea redactării şi semnării actului adiţional la acordul de asociere, iar Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU