ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 171 din 31 octombrie 2014

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.12.398/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.59 şi nr.83/2014 ale Asociaţiei Judeţene de Fotbal Neamţ;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamţ, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării şi realizării activităţilor de interes judeţean  de la alin.(1), în cuantum de 40.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

                                          

 

    

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 171.PDF