ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 171 din 14 august 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Revistei TIMPUL Iaşi în vederea realizării unei

acţiuni de interes public judeţean

 

 

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.12.972/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Asociaţiei Revistei TIMPUL Iaşi;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.972/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Revistei TIMPUL Iaşi, în vederea finanţării şi organizării unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv Campania de interes public regional “Oamenii Timpului”, ediţia a II-a 2015, care se va încheia cu Gala “Oamenii Timpului”, ce se va desfăşura la Iaşi, în data de 12 decembrie 2015.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 25.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Revistei TIMPUL Iaşi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

 PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 171.PDF