ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă

Piatra-Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

         Examinând expunerea de motive nr.13.355/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 18.206 şi nr.19.404/2016 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

                          Văzând raportul de specialitate comun nr.13.355/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei de Management, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ nr. 84, 85 şi 93/2016, precum şi Hotărârile Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.26 şi 27/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile si amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.32/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 august 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

       (2) Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 Contrasemnează

     SECRETARUL JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.171

Din 28 iulie 2016