HOTĂRÂRE

Nr.172 din 27.10.2011

privind aprobarea Programului pentru asigurarea viabilităţii

drumurilor judeţene pe timp de iarnă

2011-2012

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale „Normativului privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi a înzăpezirii” indicativ AND 525-2000, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 607/2003;

Examinând expunerea de motive nr.12.401/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.12.401/2011 al Direcţiei Administrare Drumuri Judeţene, Alimentări cu Apă, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.a, pct.12 si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă Programul pentru asigurarea viabilităţii drumurilor judeţene pe timp de iarnă – 2011-2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Direcţia Administrare Drumuri Judeţene, Alimentări cu Apă va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                                                           Contrasemnează:

                                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR