HOTĂRÂRE
Nr.172 din 4.12.2012
privind prelungirea unor acorduri de asociere

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
Examinând expunerea de motive nr. 13.711/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 238/2012 a Sport Club Municipal PETROTUB Roman, respectiv nr. 58/2012 a Handbal Club Feminin Piatra Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.711/2012 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului Juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Sport Club Municipal PETROTUB Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.39/2010, cu completările ulterioare, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean, pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 31.12.2013, cu menţinerea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Neamţ în cuantum de 20.000 lei/lună.
Art.2: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Handbal Club Feminin Piatra Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.40/2010, cu completările ulterioare, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean, pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 31.12.2013, cu menţinerea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Neamţ în cuantum de 6.000 lei/lună.
Art.3: Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile necesare în vederea redactării şi semnării actelor adiţionale la acordurile de asociere menţionate anterior, iar Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU