ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 172 din 14 august 2015

privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Neamţ

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.53/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 13.477/2015 a domnului Constantin Iacoban,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.388/2015 a Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.477/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Serviciului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 118/2015, după cum urmează:

          postul vacant de consilier, studii superioare, grad profesional IA, poziţia 5 din statul de funcţii, prevăzut la Depozitul Judeţean de Deşeuri Girov, se transformă în referent, studii medii, grad profesional I (operator staţie de osmoză inversă);

          postul vacant de consilier, studii superioare, grad profesional I, poziţia 32 din statul de funcţii, prevăzut la Compartimentul economico-financiar, administrativ, se transformă în referent, studii medii, grad profesional I;

          5 posturi vacante de paznic, studii generale, poziţiile 12, 13, 14, 15, 16 din statul de funcţii, prevăzute la Depozitul Judeţean de Deşeuri Girov, se transformă în muncitori necalificaţi.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 17 august 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU