HOTĂRÂRE

Nr. 173 din 27.10.2011

privind modificarea organigramelor şi statelor de funcţii ale unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

            Examinând expunerea de motive nr. 12.610/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 1.484/2011 a Complexului Muzeal Județean Neamț, nr. 21.749/2011 a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, nr. 4.405/2011 a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, nr. 17.676/2011 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și nr. 140/2011 a Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.610/2011 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Complexului Muzeal Județean Neamț, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexele nr. 2a şi 2b, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1a și 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 68/2011- anexa nr. 2, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a)Secția Anestezie Terapie Intensivă, nr. crt. XXII: postul de medic specialist, studii superioare, poz. nr. 7, se transformă în medic primar, studii superioare;

b) Laborator Analize Medicale, nr. crt. XXXVII: postul de medic specialist, studii superioare, poz. nr. 8, se transformă în medic primar, studii superioare;

c) Serviciul Județean de Medicină Legală, nr. crt. XXXVIII: postul de medic specialist, studii superioare, poz. nr. 6, se transformă în medic primar, studii superioare.

Art.3: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010- anexele nr. 4a şi 4b, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 2a și 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010- anexele nr. 1b1– 1b8, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 31– 38 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010- anexele nr. 3a şi 3b, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 4a și 4b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: (1) Modificările prevăzute la art.1-5 sunt valabile sub condiția încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Modificările prevăzute la art.2 sunt valabile și sub condiția respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.

(3) Ocuparea posturilor nou înființate se va face cu respectarea prevederilor art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, se va proceda la externalizarea serviciilor.

Art.7:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2011.

Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                                                  Contrasemnează                                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                          Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR