HOTĂRÂRE
Nr.173 din 4.12.2012
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 14.058/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 14.058/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, demisia doamnei Emilia Arcan din calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Neamţ, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit. ”d”, art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii doamnei Emilia Arcan cu domnul Neculai Puşcaşu pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Neamţ.
Art.2: Se completează anexa nr.2 la la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 cu modificările şi completările ulterioare, în sensul împuternicirii domnul Neculai Andoni şi a domnului Vasile Murariu pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO S.A. Neamţ.
Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare prevederilor acesteia.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU