HOTĂRÂRE
Nr. 173 din 28 octombrie 2013
privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2013

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013;
Examinând expunerea de motive nr. 13246/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 13246/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 30.09.2013, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2013, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa A.xls

  • anexa B.xls