ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 173 din  31 octombrie 2014

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Oraşul Tîrgu Neamţ

 

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 13973/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 185/2014 a primarului Oraşului Tîrgu Neamţ;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit. a, ptc. 3,  alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Tîrgu Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, în vederea realizării unor lucrări de investiţii la  Spitalul orăşenesc „Sf.Dimitrie” Tîrgu Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 120.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Oraşul Tîrgu Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 173.PDF