HOTĂRÂRE

Nr. 174 din 27.10.2011

privind luarea unor măsuri referitoare la imobilul ”Staţiunea Neguleşti”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 12.033/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.033/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei juridice, adresa nr.306/2011 a Societăţii Comerciale Neamţ Turism S.A., Hotărârea Comitetului Director Interimar a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr. 92/2011, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „c”, alin.(2), lit.(d), precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.36/2010 privind acordarea unui mandat special, urmând ca bunurile aferente imobilului ”Staţiunea Neguleşti”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să revină în administrarea directă a Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.2: Se aprobă trecerea bunurilor de la art.(1) din domeniul privat al Judeţului Neamţ în domeniul public al acestuia.

Art.3:(1) Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ prin înfiinţarea în cadrul acestuia a Secţiei de recuperare, medicină fizică şi balneologie, cu un număr de 63 de paturi, prin reorganizarea Compartimentului de recuperare, medicină fizică şi balneologie din cadrul Secţiei reumatologie.

(2) Secţia de recuperare, medicină fizică şi balneologie va funcţiona ca Secţie exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, urmând ca, din cele 63 de paturi, un număr de 48 de paturi, aprobate de Ministerul Sănătăţii dar nefinanţate în prezent prin contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, să funcţioneze în imobilul prevăzut la art. 1, iar 15 paturi în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ- Pavilion Interne, etaj 4.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) urmează a intra în vigoare după obţinerea avizului Ministerului Sănătăţii.

Art.4: Se aprobă darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ a bunurilor prevăzute la art.1, pe durata existenţei acestuia, în vederea asigurării funcţionării Secţiei exterioare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ înfiinţată conform prevederilor art. 3.

   Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                                                            Contrasemnează:

                                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR